§ 1
Usługodawca nie odpowiada za zaburzenia obrazu, spowodowane wadliwie działającym sprzętem odtwarzającym. Reklamacja
wadliwie działającego nośnika do siedmiu dni od otrzymania nośnika
§ 2
Reklamacja nie obejmuje zamiany plików dźwiękowych, dokładaniem materiału filmowego, zmiany autoringu, chyba że niespełna
wcześniejszych ustaleń. Reklamacje proszę zgłaszać na numer tel.668301749 lub na adres e-mail gabrielr24@gmail.com
§ 4
W przypadku rezygnacji zleceniodawcy, wykonawcy przysługuje rekompensata w wysokości 50% wartości umowy.
§ 5
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki filmowej, oraz wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym
właściwym dla tego rodzaju dzieł.
§ 6
Oświadczam, że zapoznał się z ofertą i dorobkiem Wykonawcy i akceptuje jego styl , formę wykonywania pracy oraz ogólną estetykę wykonywanej usługi fotograficznej oraz wideo.
§ 7
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia najpóźniej w dniu przekazania dzieła. Odbiór nastąpi nie później niż 14 dni od poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru.
§ 8
Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, fotografie wykonane jednocześnie z
oryginałami dla zamawiających. Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących
działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych, Jednocześnie
wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dzieła w żadnym innym charakterze niż wspomniane w niniejszym.
§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej.
§ 10
W przypadku rezygnacji z wykonania usługi wykonawca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku oraz rekompensaty w
wysokości 50% wartości przedmiotu.
§ 11
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (siła
wyższa) Wykonawca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku, a Zamawiający nie mają prawa żądania dwu krotności
wpłaconego zadatku.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GABICOM Gabriel Romanyszyn Huta Mińska ul. Szkolna 24 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 668-301-749 e-mail: gabrielr24@gmail.com
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji usług świadczonych przez Administratora
• przesłania oferty fotografii ślubnej
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
• Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług przez Administratora.